Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi092024

09 Kwi 2024

Paliatywne leczenie systemowe w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP)

Rak płuca jest w Polsce najczęstszym nowotworem, odpowiadającym u mężczyzn i kobiet odpowiednio za 20% i 10% wszystkich zachorowań. Niezależnie od typu histopatologicznego rokowanie jest niepomyślne, gdyż 5 lat od rozpoznania przeżywa około 13,5% chorych. W opiece nad pacjentami z rakiem płuca istotną rolę pełni opieka paliatywna i okazuje się, że jej włączenie w odpowiednim momencie może poprawić rokowanie.

Paliatywne leczenie systemowe w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP)

Paliatywne leczenie systemowe w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP) dotyczy chorych w IV stopniu zaawansowania klinicznego, czyli wyjściowo z obecnością przerzutów odległych, oraz pacjentów w niższych stadiach zaawansowania choroby, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie można zastosować leczenia radykalnego. Obejmuje zwykle kilka linii leczenia – okresów aktywnej terapii. Leki z poszczególnych linii stosuje się przez określony z góry czas lub do progresji choroby czy też wystąpienia nieakceptowalnych powikłań leczenia. W trakcie terapii w odpowiednich odstępach czasu przeprowadza się badania obrazowe (najczęściej tomografię komputerową) w celu określenia odpowiedzi na leczenie.

Wybór systemowej terapii paliatywnej w NDRP jest uzależniony przede wszystkim od typu histologicznego raka i obecności lub braku mutacji w odpowiednich genach oraz obecności lub braku właściwych receptorów. W celu podjęcia właściwych decyzji terapeutycznych konieczne jest więc rozszerzenie oceny histopatologicznej o przeprowadzenie pełnego badania molekularnego guza. Wiąże się to z potrzebą pobierania większej ilości materiału do badania histopatologicznego i tym samym z odchodzeniem od biopsji cienkoigłowych na korzyść takich metod jak biopsje gruboigłowe, pobieranie cytobloków czy pozyskiwanie materiału w trakcie badania bronchofiberoskopowego z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową (EBUS – endobronchial ultrasound).

Obecnie u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca innego niż płaskonabłonkowy niezbędne jest przeprowadzenie oceny obecności mutacji genu EGFR (epidermal growth factor receptor; receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu) oraz translokacji w genach ALK (anaplastic lymphoma kinase; kinaza chłoniaka anaplastycznego) i ROS1 (receptor tyrosine kinase; receptor kinazy tyrozynowej):

  • mutacje aktywujące w genie EGFR występują u 10-12% chorych rasy kaukaskiej i u 40-50% chorych rasy żółtej; dotyczą głównie eksonów 19 i 21 (delecje w eksonie 19 i substytucje w eksonie 21) i stanowią ok. 85% wszystkich mutacji aktywujących w genie EGFR. Naskórkowy czynnik wzrostu i jego receptor odpowiadają za procesy wzrostu i podziału zarówno w komórkach zdrowych, jak i nowotworowych. Pod wpływem aktywującej mutacji EGFR w komórce nowotworowej dochodzi do pobudzenia wzrostu komórki, zablokowania apoptozy, zwiększenia produkcji czynników proangiogennych i ułatwienia procesu powstawania przerzutów
  • rearanżacja genu ALK występuje u ok. 5% chorych na zaawansowanego NDRP
  • rearanżacja protoonkogenu ROS1 występuje u ok. 1% chorych na NDRP.

U chorych na zaawansowanego raka niedrobnokomórkowego zarówno płasko-, jak i niepłaskonabłonkowego niezbędne jest także przeprowadzenie oceny ekspresji receptora białkowego PD-L1 (programmed death ligand 1; ligand receptora programowanej śmierci 1) na powierzchni komórek nowotworowych. Ekspresja PD-L1 dotyczy 20-50% nowotworów płuca.
W paliatywnym leczeniu systemowym NDRP stosuje się: chemioterapię, inhibitory kinazy, leki angiogenne i immunoterapię.

Gdzie znajdę bardzo dobrego onkologa zajmującego się leczeniem raka płuc?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to prywatna przychodnia, w której przyjmują specjaliści onkolodzy. Działa tu między innymi poradnia nowotworów płuca i torakochirurgii. Można w niej skorzystać z konsultacji u bardzo dobrego onkologa zajmującego się leczeniem raka płuc.

Podczas konsultacji lekarz onkolog przeanalizuje dotychczasowe wyniki badań, które posiada pacjent o raz przeprowadzi wywiad i badanie. Na tej podstawie może wydać zalecenia odnośnie dalszego leczenia.

Źródła:
https://podyplomie.pl/onkologia/37198,paliatywne-leczenie-systemowe-w-niedrobnokomorkowym-raku-pluca

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny