Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Paź192018

19 Paź 2018

Jak przebiega chirurgiczne leczenie drobnokomórkowego raka płuc?

Co to jest drobnolomórkowy rak płuca?

Drobnokomórkowy rak płuca stanowi ok. 15% nowotworów wywodzących się z oskrzeli. Ten typ nowotworu najczęściej wiąże się z różnymi zespołami paranowotworowymi, w tym zespołem zaburzonego wydzielania hormonu antydiuretycznego, paranowotworowym zwyrodnieniem móżdżku i miastenicznym zespołem Lamberta–Eatona. Ze względu na to, że w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca wcześnie dochodzi do przerzutów, rola leczenia chirurgicznego jako terapii pierwszego rzutu jest ograniczona. Choć nowotwór ten charakteryzuje się wysoką wrażliwością na chemioterapię i radioterapię, wyleczenie jest trudne do osiągnięcia. Standardem chemioterapii jest stosowanie pochodnych platyny z etopozydem. Połączenie tej metody z radioterapią klatki piersiowej również uważa się za skuteczne w terapii drobnokomórkowego raka płuca występującego miejscowo.

Skąd się bierze drobnokomórkowy rak płuca?

Rak drobnokomórkowy płuca stanowi blisko 20% wszystkich nowotworów pierwotnych tego narządu. Zważywszy na to, że rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn i drugim, co do częstości wśród kobiet ogólna liczba osób z tym typem raka jest ogromna. Obserwacje epidemiologiczne wskazują na powolne zmniejszenie częstości występowania drobnokomórkowego raka płuca w ostatnich dekadach, przy wzroście udziału zachorowań wśród kobiet i osób w wieku powyżej 70 lat. W powstawaniu nowotworu zasadnicze znaczenie ma palenie tytoniu.

Jak przebiega chirurgiczne leczenie drobnokomórkowego raka płuc?

Chociaż rak drobnokomórkowy płuca stanowi 20-25% wszystkich pierwotnych raków płuca, to zaledwie mniej niż 5% chorych z tej grupy zostaje poddanych leczeniu chirurgicznemu. Jest to wynikiem jego agresywności – aż u 80-90% pacjentów w momencie rozpoznania stwierdza się obecność przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych oraz przerzuty odległe, co wyklucza możliwość leczenia chirurgicznego. Zabieg chirurgiczny może być brany pod uwagę tylko u wyselekcjonowanej grupy chorych z niskim stopniem zaawansowania choroby, gdy guz jest resekcyjny i w badaniach dodatkowych (PET-CT i/lub EBUS) wykluczono przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia. W sytuacji kiedy rozpoznanie drobnokomórkowgo raka płuca ustalono śródoperacyjnie i istnieje możliwość radykalnego wycięcia zmiany nowotworowej, to należy usunąć płat płuca i wykonać radykalną limfadenektomię. Leczenie chirurgiczne powinno być zawsze uzupełnione chemioterapią, a w przypadku stwierdzenia przerzutów w węzłach chłonnych śródpiersia należy dodatkowo zastosować radioterapię. We wszystkich przypadkach należy rozważyć zastosowanie selektywne napromienianie mózgowia.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, chirurga, chemioterapeuty w Poradnii Nowotworów Płuca i Torakochirurgii skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny