Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Mar292021

29 Mar 2021

Rak żołądka - leczenie celowane molekularnie

Co to jest rak żołądka?

Rak żołądka to złośliwy nowotwór, który coraz częściej występuje w Polsce (co roku odnotowuje się ponad pięć tysięcy nowych przypadków). Na nowotwór żołądka częściej zapadają mężczyźni niż kobiety, jednak obie te płcie powinny być czujne, aby możliwie wcześnie zdiagnozować chorobę. Choroba jest częstą przyczyną zgonów właśnie ze względu na późną diagnostykę, która utrudnia skuteczne leczenie, a niekiedy wręcz je uniemożliwia. Za najlepszą metodę wykrywającą raka żołądka uważa się gastroskopię, w trakcie której pobierany jest wycinek błony śluzowej do badania. Rokowania w tej chorobie zależą od rodzaju nowotworu (najczęstszą odmianą choroby jest gruczolakorak). Poza gruczolakorakiem rzadszymi rodzajami tego nowotworu są: chłoniaki, rakowiaki, mięsaki oraz nowotwory drobnokomórkowe.

Co to jest terapia celowana molekularni?

Terapia celowana molekularnie raka (personalizowana) stanowi stosunkowo nową i obiecującą formę terapii onkologicznej, z którą wiąże się współcześnie szczególne nadzieje w zakresie poprawy skuteczności leczenia antynowotworowego oraz wydłużenia długości całkowitego przeżycia u pacjentów z rozpoznaniem procesu rozrostowego raka. Dzięki dynamicznemu rozwojowi genetyki, rośnie poziom wiedzy o biologii nowotworów. Odkrywane są specyficzne zaburzenia genetyczne będące przyczyną poszczególnych nowotworów. Badania nastawione są na poszukiwanie leków celujących bezpośrednio w zmianę genetyczną.

Terapia celowana molekularnie, zwana personalizowaną, przyczyniła się do ogromnego postępu w leczeniu nowotworów złośliwych. Jednak zastosowanie leku celowanego molekularnie wymaga określenia, czy u danego pacjenta występuje zaburzenie, na które lek działa (tzw. cel molekularny). Niezbędne jest wykorzystanie do tego wysoce specjalistycznych testów molekularnych.
Terapia celowana molekularnie to forma leczenia nowotworów zaliczana do chemioterapii, choć używa się w niej leków, które nie są typowymi cytostatykami. Jest ona oparta na lekach planowanych molekularnie, czyli takich, które wykorzystują swoiste mechanizmy komórkowe, blokując te mechanizmy albo receptory komórek nowotworowych.

Leczenie celowane nowotworów wpisuje się w ramy tzw. medycyny personalizowanej, a więc takiej, która oparta jest na znajomości patogenezy molekularnej zmian u pojedynczego pacjenta, co pozwala na optymalizację i indywidualizację leczenia. Wiedza ta pozwala na dostosowanie i zastosowanie terapii celowanej, ukierunkowanej na zablokowanie kluczowego mechanizmu w rozwoju choroby.

Jakie są terapie molekularnie ukierunkowane w leczeniu raka żołądka?

Postęp, jaki dokonuje się w ostatnich latach dzięki wprowadzeniu do leczenia nowotworów tak zwanych terapii molekularnie ukierunkowanych, sprawił, że również w przypadku raka żołądka są prowadzone liczne badania kliniczne dotyczące możliwości ich zastosowania. Do badań kwalifikuje się przede wszystkim chorych na zaawansowanego raka żołądka. Jednak ze względu na brak czynników predykcyjnych dla większości badanych cząsteczek, wyniki leczenia nie były satysfakcjonujące, tym bardziej, że nadekspresja wielu czynników potencjalnie mogących stanowić cel leczenia ukierunkowanego, takich jak receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, epidermal growth factor receptor) czy receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR, vascular endothelial growth factor receptor) wiąże się z gorszym rokowaniem u chorych na raka żołądka.

Przełomem okazało się odkrycie u około 20% chorych na nowotwór żołądka nadekspresji receptorów HER2 w komórkach raka. Poprzez analogię do leczenia raka piersi podjęto badanie kliniczne III fazy: Trastuzumab for Gastric Cancer (ToGA), którego celem była ocena skuteczności trastuzumabu (Herceptin®) u chorych na zaawansowaną postać tego nowotworu, których guz charakteryzował się nadekspresją lub amplifikacją genu HER2. W tym celu przebadano materiał pochodzący od ponad 3800 chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego gruczołowego raka żołądka, którzy wcześniej nie byli leczeni systemowo. W tej grupie nadekspresję lub amplifikację genu HER2 stwierdzono u 22,1% pacjentów, przy czym u większości z nich zmiany zlokalizowane były w okolicy połączenia żołądkowo-przełykowego. Wszyscy chorzy otrzymali cisplatynę i 5-fluorouracyl lub kapecytabinę, a w grupie badanej również trastuzumab. Mediana OS osób leczonych trastuzumabem była o 2,7 miesiąca dłuższa od mediany czasu przeżycia chorych leczonych standardowo i wynosiła odpowiednio 13,8 i 11,1 miesiąca (HR = 0,74; 95% CI: 0,6– –0,91; p = 0,0046). Podobnie, leczenie trastuzumabem pozwoliło na znamienne wydłużenie mediany PFS o 1,2 miesiąca (HR = 0,71; 95% CI: 0,59–0,85; p = 0,0002) i zwiększenie odsetka odpowiedzi na leczenie z 32% do 42%. Wykazano ponadto, że największą korzyść z leczenia trastuzumabem odnieśli pacjenci, których guz w badaniu immunohistochemicznym charakteryzował się nadekspresją receptora HER2 ocenioną na 3+ lub na 2+ z potwierdzoną amplifikacją HER2 w badaniu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH, fluorescent in situ hybridization). W tej grupie chorych bezwzględna różnica w czasie przeżycia pomiędzy osobami leczonymi trastuzumabem i tymi, którzy nie przyjmowali leku, wynosiła 4,2 miesiąca (16,0 v. 11,8 mies., HR = 0,65; 95% CI: 0,51–0,83).

W analizie podgrup stwierdzono również, że większą korzyść z terapii odnieśli młodsi pacjenci (< 60. rż.), w dobrym stanie ogólnym [PS 1 (PS, performance status)] i z jelitowym typem raka. W obu grupach leczenie było dość dobrze tolerowane, a niepożądane działania hematologiczne i niehematologiczne — porównywalne. Wśród pacjentów leczonych trastuzumabem nie stwierdzono również wzrostu ryzyka ściśle monitorowanych powikłań kardiologicznych. Obecnie w wielu krajach trastuzumab w skojarzeniu z chemioterapią jest zaakceptowaną formą leczenia osób chorych na zaawansowaną, nieoperacyjną postać gruczołowego raka żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego, pod warunkiem potwierdzenia nadekspresji/amplifikacji HER2 i odpowiedniego stanu ogólnego (PS 0/1).
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania bewacyzumabu, cetuksymabu i sorafenibu była przedmiotem oceny wielu badań II fazy, a wyniki są na tyle zachęcające, że podjęte zostały badania fazy III.

Gdzie pójść do onkologa w Warszawie w celu leczenia raka żołądka?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna jest to przychodnia onkologiczna w Warszawie w której działa Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego. Pracują w niej bardzo dobrzy i polecani lekarze specjaliści specjalizujący się w leczeniu nowotworów układu pokarmowego.
Przychodnia onkologiczna Onkolmed Lecznica Onkologiczna to bardo dobry wybór jeśli szuka się diagnozy i leczenia nowotworów.

W celu umówienia się na konsultację u chirurga, chemioterapeuty, onkologa, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

Źródła:
medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-nowotworowe,rak-zoladka---wczesne-objawy--rokowania--leczenie-i-przyczyny,artykul,1581710.html
journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/viewFile/28517/23287
zwrotnikraka.pl/terapia-celowana-molekularnie-onkologia-personalizowana/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny