Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Sty132022

13 Sty 2022

Immunoterapia raka przełyku

Pod koniec 2020 roku Europejska Agencja Leków dopuściła do obrotu immunoterapię niwolumabem w drugiej linii leczenia nieresekcyjnego zaawansowanego, nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego przełyku. To pierwszy immunoterapeutyk zarejestrowany do leczenia raka przełyku i raka połączenia przełykowo-żołądkowego na terenie Unii Europejskiej.
Rejestracja immunoterapii raka przełyku została dokonana na podstawie wyników badania klinicznego 3 fazy ATTRACTION-3, wskazujących na statystycznie istotną i znaczącą klinicznie przewagę w zakresie przeżycia całkowitego w porównaniu z chemioterapią.

Informacje o badaniu ATRACTION-3

ATTRACTION-3 (ONO-4538-24, CA209-473, NCT02569242) jest otwartym, wieloośrodkowym, randomizowanym, międzynarodowym badaniem 3 fazy, oceniającym zastosowanie niwolumabu w porównaniu z chemioterapią (docetaksel lub paklitaksel) u pacjentów z rakiem przełyku, u których wystąpiła oporność lub nietolerancja na pierwszą linię leczenia z zastosowaniem skojarzonej chemioterapii opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Większość uczestników włączono do badania w Azji, natomiast pozostałych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Pacjenci byli leczeni do progresji choroby nowotworowej lub wystąpienia silnych efektów toksycznych. Pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu stanowiło przeżycie całkowite (OS). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek odpowiedzi obiektywnych (ORR) w ocenie badacza, czas przeżycia bez progresji choroby (PFS), wskaźnik opanowania choroby, czas utrzymywania się odpowiedzi i bezpieczeństwo. 

Wyniki oceny skuteczności i bezpieczeństwa w badaniu ATTRACTION-3

W badaniu 3 fazy ATTRACTION-3, z pierwszorzędowym punktem końcowym w postaci przeżycia całkowitego (OS):

  • Zastosowanie niwolumabu obniżyło ryzyko zgonu o 23% w porównaniu z samą chemioterapią [współczynnik hazardu (HR) 0,77, 95% przedział ufności (CI): 0,62 do 0,96; p=0,019].
  • Mediana OS przy zastosowaniu niwolumabu wyniosła 10,9 miesiąca (95% CI: 9,2 do 13,3) wobec 8,4 miesiąca (95% CI: 7,2 do 9,9) przy samej chemioterapii, co stanowi poprawę o 2,5 miesiąca.
  • W grupie leczonej niwolumabem uzyskano wskaźniki 12- i 18-miesięcznych OS wynoszące odpowiednio 47% (95% CI: 40 do 54) i 31% (95% CI: 24 do 37), wobec 34% (95% CI: 28 do 41) i 21% (95% CI: 15 do 27) u pacjentów w grupie chemioterapii. Korzyść terapeutyczną w zakresie OS z zastosowania niwolumabu obserwowano niezależnie od stopnia ekspresji PD-L1.
  • Odsetki odpowiedzi obiektywnych (ORR) w grupie niwolumabu i chemioterapii były porównywalne i wyniosły odpowiednio 19% (95% CI: 14 do 26) i 22% (95% CI: 15 do 29).
  • Mediana czasu trwania odpowiedzi (DoR) u pacjentów była wyraźnie wyższa w grupie leczonej niwolumabem i wyniosła 6,9 miesiąca (95% CI: 5,4 do 11,1) wobec 3,9 miesiąca (95% CI: 2,8 do 4,2) w grupie objętej chemioterapią.
  • Analiza eksploracyjna efektów leczenia ocenianych przez pacjenta wykazała istotną ogólną poprawę jakości życia przy zastosowaniu niwolumabu w stosunku do chemioterapii. Przy niwolumabie zgłoszono mniej działań niepożądanych związanych z leczeniem (TRAE) niż przy chemioterapii: wskaźnik TRAE dowolnego stopnia wyniósł 66% u pacjentów leczonych niwolumabem wobec 95% u pacjentów otrzymujących chemioterapię. U pacjentów przyjmujących niwolumab rzadziej występowały TRAE stopnia 3 i 4 (18%) w porównaniu z grupą chemioterapii (63%), przy czym odsetek TRAE prowadzących do trwałego przerwania leczenia był taki sam w obu grupach i wyniósł 9%

Co to jest rak przełyku?

Rak przełyku to nowotwór złośliwy. Jego najczęściej występującą postacią jest rak płaskonabłonkowy, stanowiący ok. 90% wszystkich przypadków. Wywodzi się on z komórek nabłonka płaskiego, które wyścielają narząd. Pozostałe 10% to rak gruczołowy, który powstaje najczęściej w dolnym odcinku przełyku. Wywodzi się on z komórek pełniących funkcję gruczołową.

Gdzie pójść na konsultację odnośnie immunoterapii raka przełyku?

Jest wiele placówek zdrowia gdzie konsultują lekarze leczący raka przełyku. Jednym z nich jest przychodnia Onkolmed Lecznica Onkologiczna, w której działa bardzo dobra Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego zatrudniająca najlepszych lekarzy specjalistów w leczeniu tego typu nowotworów. Pracują w niej chirurdzy, chemioterapeuci zajmujący się leczeniem systemowym nowotworów układu pokarmowego, w tym immunoterapią.

W velu umówienia się na konsultację do chemioterapeuty skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod nr tel.:+48222902337

Źródła:
immuno-onkologia.pl/ke-niwolumab-w-ii-linii-leczenia-raka-plaskonablonkowego-przelyku/
glospacjenta.pl/wydarzenia/276,dopuszczenie-immunoterapii-w-leczeniu-raka-przelyku
alivia.org.pl/wiedza-o-raku/rak-przelyku-objawy-i-leczenie/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny