Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Sty132022

13 Sty 2022

Niedrobnokomórkowy rak płuca - korzyści z leczenia immunoterapią

Co to jest niedrobnokomórkowy rak płuca?

Niedrobnokomórkowy rak płuca obejmuje około 80% wszystkich przypadków raka płuc, natomiast typ drobnokomórkowy – pozostałe 20%. Doświadczenie pokazuje, że obie grupy nowotworów płuca zachowują się w różny sposób i odmiennie reagują za zastosowane leczenie. Niedrobnokomórkowy rak płuca jest zwykle dzielony na trzy postacie, w zależności od swojego wyglądu mikroskopowego. Guz nowotworowy w zależności od stopnia zaawansowania wymaga odmiennych metod leczenia.
Wśród niedrobnokomórkowych raków płuca wyróżnia się trzy podstawowe typy histologiczne:

 • Rak płaskonabłonkowy płuc - ocenia się, że stanowi 40% przypadków raka płuca. Jest zazwyczaj skutkiem palenia papierosów i zwykle ma swój początek w komórkach, z których jest zbudowany nabłonek wyściełający drogi oddechowe. Wykazuje tendencje do bardziej powolnego wzrostu niż inne postacie raka płuc i później daje przerzuty.
 • Gruczolakorak - uważa się, że gruczolakorak rozwija się z komórek gruczołowych zlokalizowanych w nabłonku wyściełającym drogi oddechowe. Często rozwijają się na zewnętrznej przestrzeni płuca i niekiedy już na wczesnym etapie mogą dawać przerzuty do węzłów chłonnych lub innych miejsc w organizmie.  Ten typ występuje bardziej powszechnie u kobiet.
 • Rak wielkokomórkowy jest postacią, która stanowi 10% wszystkich przypadków nowotworów płuc. Jest stwierdzany zazwyczaj u palaczy. Większość guzów wzrasta w kierunku dystalnym, ku brzegowi płuc.
  Te trzy typy można podzielić na kilka odmian. Najczęstszym obecnie typem histologicznym NDRP jest rak gruczołowy. Stanowi on około połowy wszystkich NDRP. Częstość raka płaskonabłonkowego płuca szacuje się na około 30%. Rzadko spotykanymi typami raka niedrobnokomórkowego płuca są: rak o utkaniu mieszanym, rak pleomorficzny z elementami mięsakowymi i nowotwory płuca wywodzące się z błony śluzowej.

Jak wygląda immunoterapia w I linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca?

Immunoterapia jest metodą leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) polegającą na aktywacji układu immunologicznego w celu zwiększenia lub modyfikacji mechanizmów obronnych organizmu przeciw rozwijającemu się nowotworowi. W jej ramach stosowane są głównie przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko antygenom nowotworowym, które odpowiadają za identyfikację komórek nowotworowych lub blokowanie receptorów na określonych komórkach.
Przeciwciała monoklonalne cechują się różnymi mechanizmami działania:

 • w mikrośrodowisku nowotworu (np. przeciwciała skierowane przeciwko PD-1 lub PD-L1)
 • w obrębie obwodowych narządów limfoidalnych (np. przeciwciała skierowane przeciwko CTLA-4).
  Na terenie Unii Europejskiej aktualnie w I linii leczenia NDRP dopuszczone do stosowania są 3 leki skierowane przeciwko PD-1 lub PD-L1: atezolizumab, niwolumab i pembrolizumab oraz 1 lek skierowany przeciwko CTLA-4: ipilimumab.
  W listopadzie 2020 roku Komisja Europejska zarejestrowała pierwszą podwójną immunoterapię złożoną z niwolumabu i ipilimumabu dodanych do 2 cykli chemioterapii.
  Podwójna immunoterapia obejmuje połączenie dwóch inhibitorów punktu kontrolnego, co umożliwia współdziałanie w procesie leczenia przeciwnowotworowego:
  ipilimumab powoduje zwiększenie namnażania się limfocytów T i ich aktywację,
  niwolumab nasila odpowiedź przeciwnowotworową tych limfocytów T.
  Pozwoliło to na uzyskanie wysokiej efektywności klinicznej,52 przy jednoczesnym zmniejszeniu o połowę liczby cykli chemioterapii.
  Pozostałe zarejestrowane immunoterapie, w tym refundowany w Polsce pembrolizumab, obejmują wyłącznie jeden mechanizm działania związany z nasileniem odpowiedzi immunologicznej organizmu pacjenta przeciw komórkom nowotworu, dlatego dla uzyskania optymalnej aktywności przeciwnowotworowej wymagają równoczesnego stosowania pełnodawkowej chemioterapii opartej na pochodnych platyny.
  Schematy leczenia złożone z chemioterapii oraz immunoterapii obejmującej atezolizumab, pembrolizumab albo niwolumab i ipilimumab stosowane są do progresji choroby lub pojawienia się toksyczności uniemożliwiającej kontynuację terapii. Podwójna immunoterapia niwolumabem dodanym do ipilimumabu i 2 cykli chemioterapii jest natomiast jedyną opcją terapeutyczną, którą pacjent otrzymuje przez maksymalnie 24 miesiące.

Jakie są korzyści kliniczne z immunoterapii w I linii leczenia NDRP?

Wszystkie dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej schematy immunoterapii cechują się potwierdzoną skutecznością w ramach randomizowanych badań klinicznych i zgodnie z wytycznymi praktyki klinicznej stanowią obecnie preferowany sposób postępowania w leczeniu I linii rozsianego NDRP.
W porównaniu ze standardową chemioterapią przyczyniają się do redukcji śmiertelności ogólnej o 21–44% oraz zwiększają 12-miesięczne przeżycia całkowite do ponad 63–70%.
Całkowite zastąpienie chemioterapii przez immunoterapię możliwe jest tylko w grupie chorych z wysoką, potwierdzoną obecnością ekspresji PD-L1 (≥50% komórek), natomiast u pozostałych pacjentów immunoterapia musi być kojarzona z chemioterapią, przy czym dotychczas dostępne w Polsce schematy immunochemioterapii wymagały stosowania pełnego kursu chemioterapii złożonego z 4–6 cykli.
W listopadzie 2020 roku Komisja Europejska dopuściła do stosowania pierwszą podwójną immunoterapię stosowaną w I linii leczenia przerzutowego NDRP, złożoną z niwolumabu i ipilimumabu stosowaną wraz z chemioterapią ograniczoną do 2 cykli, co pozwoliło na uzyskanie porównywalnej do innych immunoterapii skuteczności, zmniejszając jednocześnie ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych typowych dla leków cytotoksycznych.

Gdzie pójść do chemioterapeuty?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to przychodnia w której działa Poradnia Nowotworów Płuca i Torakochirurgii. Pracują w niej bardzo dobrzy lekarze chirurdzy i chemioterapeuci.

W celu umówienia się na konsultację do chirurga, chemioterapeuty, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

Źródła:
immuno-onkologia.pl/wp-content/uploads/2021/06/rak-pluca-2021-Raport.pdf
zwrotnikraka.pl/rak-niedrobnokomorkowy-pluc-leczenie/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny