Chemioterapia raka płuc

Chemioterapia raka płucJakie są efekty chemioterapii w leczeniu raka płuc?

Aby zniszczyć jak najwięcej komórek nowotworowych należy stosować leki cytostatyczne (tj. niszczące szybko rosnące komórki nowotworowe) w odpowiednich dawkach, w określonym czasie, we właściwych przedziałach czasu i optymalnym zestawieniu. O planie leczenia decyduje lekarz. Ważnym jest jednak, aby leczyć nowotwór w jak najwcześniejszej fazie jego rozwoju. Im wcześniejsza faza rozwoju - tym liczba komórek zmienionych nowotworowo jest mniejsza, a więc łatwiej je zniszczyć. Cechują się one też większą wrażliwością na chemioterapię, niż w późniejszym okresie choroby.

Jaka jest skuteczność stosowanych leków w chemioterapii raka płuca?

W wyniku chemioterapii można uzyskać zniszczenie 99% masy nowotworowej. Niestety oznacza to, że pozostało jeszcze w organizmie bardzo dużo komórek nowotworowych ponownie inicjujących swe podziały i przerzuty do innych narządów.

Jak przebiega chemioterapia raka niedrobnokomórkowego płuc?

Chemioterapię można stosować jako leczenie indukcyjne przed radykalnym leczeniem chirurgicznym, aczkolwiek w Polsce nie jest ona stosowana rutynowo. W przypadkach raka niedrobnokomórkowego płuca, w stopniu I i II chemioterapię stosuje się jako uzupełnienie resekcji chirurgicznej i radioterapii w ramach badań klinicznych.
W IIIA i IIIB stopniu zawansowania stosuje się chemioterapię jako leczenie indukcyjne przed leczeniem operacyjnym lub jako leczenie uzupełniające radioterapię. W IV stopniu zaawansowania chemioterapia znajduje zastosowanie jako leczenie paliatywne.

Jak przebiega chemioterapia raka drobnokomórkowego płuc?

W przypadku raka drobnokomórkowego płuca chemioterapia jest zasadniczym sposobem leczenia. Niestety w ok.o 8 na 10 pacjentów w momencie rozpoznania tego typu raka istnieją już przerzuty odległe, co uniemożliwia wycięcie chirurgiczne guza. Ten nowotwór cechuję się bowiem bardzo dużą dynamiką wzrostu i powiększania pierwotnej zmiany. Leczenie polega na stosowaniu chemioterapii i radioterapii. Wyniki są stosunkowo dobre, uzyskuje się często zmniejszenie guza oraz cofnięcie się objawów przez niego wywołanych. Dotyczy to zarówno postaci ograniczonej jak i rozsianej.

Chemioterapia nowotworów płuc – na czym polega terapia celowana?

Określenie „leczenie celowane” lub „terapia ukierunkowana molekularnie” odnosi się do leków, których punktem uchwytu są prawidłowe lub zmienione w wyniku ontogenezy białka uczestniczące w kaskadzie przekazywania sygnału i kontroli podstawowych procesów życiowych komórek nowotworowych. Białka te związane są z powstawaniem i progresją nowotworów złośliwych. W leczeniu celowanym niedrobnokomórkowego raka płuca wykorzystuje się inhibitory receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), inhibitory receptora ALK oraz inhibitory angiogenezy.
Najczęściej stosowanymi w onkologii lekami ukierunkowanymi molekularnie są monoklonalne przeciwciała (nazwa zawiera końcówkę –mab) oraz inhibitory kinaz (nazwa zawiera końcówkę –nib). W Polsce, w ramach praktyki klinicznej leczenia celowanego raka płuca stosowane są obecnie erlotynib i gefitynib z grupy inhibitorów EGFR, kryzotynib z grupy inhibitorów ALK oraz bewacyzumab z grupy leków antyangiogennych.
Wykazano, że u chorych z guzami charakteryzującymi się określonymi zaburzeniami genetycznymi leki ukierunkowane molekularnie wykazują dużą aktywność i skuteczność. Zaburzenia ta występują jednak zaledwie u kilku procent chorych. W Polsce i w populacji europejskiej, mutacje genu EGFR w komórkach nowotworu występują u 10-15% chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (prawie wyłącznie w raku gruczołowym). Czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi dla kryzotynibu jest natomiast rearanżacja ALK (występuje u około 3-5% pacjentów z rakiem gruczołowym płuca) lub rearanżacja ROS1 (ok. 1-2% chorych na raka gruczołowego płuca).
Aby określić czy u danego pacjenta występują dane mutacje genów (a tym samym, czy w jego przypadku zadziała terapia celowana), należy wykonać specjalistyczne testy diagnostyczne. W przypadku potwierdzenia, iż u danego pacjenta występuje określona mutacji, możliwe jest zastosowanie wspomnianej terapii personalizowanej. Takie działanie będzie skuteczniejsze i przyniesie pacjentowi większą korzyść terapeutyczną od standardowej chemioterapii.
Niestety, leczenie celowane molekularnie nie jest terapią doskonałą. Dotychczasowe badania kliniczne z zastosowaniem terapii celowanej molekularnie u pacjentów z drobnokomórkowym typem raka płuca (SCLC) zakończyły się niepowodzeniem. Problemem pozostaje wysoki koszt terapii i utrudniony dostęp do najnowszych leków, możliwość wystąpienia u pacjentów poważnych działań niepożądanych oraz skomplikowana kwalifikacja chorych (niezbędne jest przeprowadzenie u każdego chorego specjalistycznych testów diagnostyki molekularnej).

W celu umówienia się na konsultację u chemioterapeuty, onkologa w Poradnii Nowotworów Płuca i Torakochirurgii skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48226434503 lub +48797581010

lek. med. Katarzyna Zajda

Lek. med. Katarzyna Zajda
Specjalizacja lekarza: 
Chemioterapia Nowotworów
Onkologia Kliniczna

dr n. med. Wiesław Lasota

dr n. med. Wiesław Lasota
Specjalizacja lekarza: 
Chemioterapia Nowotworów
Onkologia Kliniczna

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.