Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Badanie poziomu witaminy D3 25(OH) teraz w cenie 75 PLN. Zapraszamy!

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport,
b) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu: - rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego, - opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (Opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
c) osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego,
d) po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.
2. Formy udostępniania dokumentacji medycznej.
Dokumentacja jest udostępniana:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
W dokumentacji ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c. pozostawia się kserokopię oryginału.
3. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
a) wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,
b) do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c. uprawnionych do udostępniania dokumentacji medycznej. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane przez upoważnionego pracownika ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c.
c) w celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy pobrać w rejestracji ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c. lub ze strony internetowej www.onkolmed.pl/druki-i-regulaminy
d) w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego,
e) wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c. w godzinach pracy placówki lub przesłać pocztą.
f) udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
g) odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się w godzinach pracy placówki od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c.
h) wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek przekazany do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
4. Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c.:
a) udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c. organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c.
b) dokumentacja medyczna udostępniana jest:
- podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
- organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
- ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
- uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
- organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku i w sprawie z prowadzonym przez nie postępowaniem;
- podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
- zakładom ubezpieczeń, za pisemną zgodą pacjenta z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego;
- lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia
- w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
5. Zasady odpłatności udostępnionej dokumentacji medycznej:
a) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii ONKOLMED Lecznica Onkologiczna s.c. pobiera opłatę.
b) podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
c) wysokość opłat wynosi:
- za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
- za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia jw.,
 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.); Ø Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014, poz. 177 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 636 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. zm.).

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.